Jung-Stiftung Prof. Dr. Brenda A. Schulman

Copyright: Peter Barta, BMC_STJUDE

Jung-Stiftung Dr. med Sebastian Zundler

Copyright: Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung des Universitätsklinikums Erlangen

Jung-Stiftung Prof. Pietro De Camilli

Copyright: Yale University School of Medicine

Jung-Stiftung Prof. Dr. Gary Lewin

Copyright: David Ausserhofer, MDC